We are the UK Government’s independent adviser on sustainable development. Through advocacy, advice and
appraisal, we help put sustainable development at the heart of Government policy

SDC Yn Cynnal Sesiwn ar Fuddsoddi Cymunedol

19 October 2010

Sesiwn Buddsoddiadau CymunedolMae llawer o frwdfrydedd mewn cymunedau ledled y wlad dros brosiectau sy'n ymgorffori datblygu cynaliadwy, yn fwyaf nodedig ym maes ynni adnewyddadwy. Mae llawer o heriau hefyd yn wynebu'r grwpiau sy'n cynnal y prosiectau hyn, felly penderfynodd yr SDC fynd i'r afael â 'buddsoddi cymunedol' fel y pwnc ar gyfer ei sesiwn ford gron yng Nghyfarfod Blynyddol Cyffredinol Cynnal Cymru yng Nghaerdydd.

Trafododd ugain o gyfranogwyr, gan gynnwys cynrychiolwyr o Lywodraeth y Cynulliad, mentrau cymunedol a chyrff cyhoeddus rôl gynyddol i gymunedau ym maes buddsoddi cynaliadwy mewn sesiwn o dan arweiniad Pennaeth SDC Cymru, Stephen Brooks.

Ystyriodd y grŵp ddau gwestiwn allweddol:

Beth yw'r rhwystrau i ehangu rôl 'buddsoddi cymunedol' mewn datblygu cynaliadwy?

Beth yw'r potensial i fuddsoddi cymunedol ehangu gan ddefnyddio polisïau sector cyhoeddus newydd fel y Banc Buddsoddi Gwyrdd ac arian Salix?

O'r drafodaeth, daeth rhai prif themâu i'r golwg. Yn eu plith roedd y canlynol:

  • Mae ymgysylltiad priodol yn bwysig ond yn llafurus a llafurddwys. Mae angen cynnal dadansoddiad rhanddeiliaid a meithrin cydlyniant cymunedol. Mae prosiectau llwyddiannus yn dangos budd cymunedol tra phwysig. 
  • Weithiau nid oes gan gymunedau yr adnoddau na'r gallu i reoli buddsoddiad. Nid oes prinder cymunedau cydlynus y mae angen cymorth arnynt. Mae cyfalaf dynol da yn bwysig - mae pobl fedrus - hefyd yn bwysig. Gall helpu i ddatblygu'r sgiliau hyn fod yn un o rolau posibl y Llywodraeth. 
  • Mae Cynghorau Tref a Chymuned mewn sefyllfa dda i weithredu ond weithiau nid yw'r adnoddau na’r gallu ganddynt. Mae eu gwneud yn addas i'r diben yn costio ac mae potensial iddynt weithio gyda'i gilydd. 
  • Cyfiawnder cymdeithasol - Gallai'r arian sy'n dod i mewn greu cynnen, yn dibynnu ar sut y caiff ei ddyrannu. Mae angen cadw llygad ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ac nid gwneud cynaliadwyedd cymdeithasol yn waeth. 
  • Rhwystrau i fuddsoddwyr – Ceir enghreifftiau o brosiectau nad ydynt yn talu difidendau gan fod y ffocws ar sicrhau bod arian yn dod i mewn - mae angen rhoi trefn ar hyn o'r cychwyn cyntaf.

Caiff y canfyddiadau eu hanfon gan Cynnal Cymru i Lywodraeth y Cynulliad, ynghyd â chanfyddiadau'r sesiynau eraill a gynhelir ar y dydd.

< Back